ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Identiteit van de webshopeigenaar en van de verkoper. De webshop en website is eigendom en valt onder de verantwoordelijkheid van: CEE-MORE een departement van Lost-Travellers, Kipdorpvest 47 bus 401, 2000 Antwerpen. E-mailadres: info@cee-more.be Ondernemingsnummer: BE 0751.470.678

Artikel 2 - Toepasselijkheid & voorwaarden 

2.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle documenten opgemaakt tussen iedereen (hierna genoemd "de Klant") die een transactie onder welke vorm dan ook aangaat met de webshop of een vertegenwoordiger die handelt voor CEE-MORE (hierna genoemd "CEE-MORE"). 

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn de enige toepasbare en vervangen alle andere voorwaarden, behalve bij voorafgaandelijke, door CEE-MORE gehandtekende, expliciete en schriftelijke wijzigingen. 

2.3 Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de klant minstens 18 jaar oud zijn. Als de klant geen 18 is, is de toestemming van de ouders of wettelijke voogd vereist. Als CEE-MORE merkt dat er een bestelling werd geplaatst door een minderjarige, kan CEE-MORE deze bestelling weigeren. 

2.4 De klant verklaart zich akkoord met het feit dat, bij validatie van de bestelling, de algemene verkoopsvoorwaarden, na deze gelezen en expliciet goedgekeurd te hebben, zonder voorbehoud accepteert. 

2.5 Als de klant online bestelt, krijgt de klant samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat de klant kan opslaan en afdrukken.  

2.6 Als naast de algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Indien de algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden, is de meest voordelige voorwaarde voor de klant van toepassing bij een online aankoop. 


Artikel 3 - De bestelling 

3.1 Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod. 

3.2 Bij CEE-MORE diensten bestellen kan op volgende manieren: Om een product online aan te kopen, voegt de klant het product toe aan zijn winkelmandje. Nadien geeft de klant zijn contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kiest de klant de betalingswijze en leverwijze. Daarna klikt de klant op de knop 'Totaal berekenen' om een laatste overzicht te krijgen van het totaalbedrag van zijn bestelling. Als laatste stap aanvaard de klant CEE-MORE's algemene voorwaarden en klikt de klant op de knop 'Bestelling betalen. Betalen online kan enkel via Paypal. Via Paypal kan er wel worden gekozen om te betalen met een creditkaart. Eens de betaling aanvaard werd is de aankoop definitief. Na de bestelling krijgt de klant van CEE-MORE een mailtje ter bevestiging. Afhankelijk van de keuze van de klant zal CEE-MORE contact opnemen om een afspraak te maken voor de uitvoering van de opdracht. De klant kiest bij een Mystery Visit een periode, maar gezien het karakter van de Mystery Visit kan de klant, opdrachtgever, geen exacte datum bepalen.  De klant kan er ook voor kiezen om bij bezoek van een vertegenwoordiger die handelt in opdracht van CEE-MORE een contract ter plaatse af te sluiten en een betaling uit te voeren met een bankkaart of een creditkaart. Wij raden te stelligste af om cash te betalen aan een vertegenwoordiger omdat wij nooit kunnen garanderen dat de vertegenwoordig het cash en de opdracht en/of het contract zal overhandigen aan CEE-MORE. Wij aanvaarden dan ook geen kachten in deze gevallen. De klant draagt de volle verantwoordelijkheid hieromtrent en kan in deze gevallen geen terugbetaling of een vergoeding eisen van CEE-MORE. De klant kan er ook voor kiezen om samen met de vertegenwoordiger een contract af te sluiten online en dan de betaling online, danwel via de vertegenwoordiger te plaatsen met een bankaart of creditkaart. 

3.3 De bestelling is compleet en de overeenkomst tussen CEE-MORE en de klant is definitief zodra CEE-MORE de bestelling bevestigt per mail en zodra CEE-MORE voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen heeft of er een contractuele overeenkomst is gesloten. Indien de uitgever van de kaart van de klant weigert om in te stemmen met de betaling aan CEE-MORE, kan CEE-MORE niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen bij de uitvoering van de bestelling/dienst. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. 

3.4 Een geplaatste bestelling is ongeldig als CEE-MORE de vaste woon- of verblijfplaats van de klant niet kan vaststellen. Indien CEE-MORE dit nodig acht, is CEE-MORE gemachtigd bij de klant de nodige gegevens op te vragen.


Artikel 4. Herroepingsrecht

4.1 De klant heeft gezien het karakter geen recht om af te zien van de bestelling. 

4.2 Wanneer de klant alsnog beslist om de bestelling te annuleren dan is er geen sprake van een terugbetaling. 

4.3 CEE-MORE kan ten alle tijde toch beslissen om een Commerciële Geste toe te passen, maar is volledig vrij daarin te beslissen en hoe. Een Commerciële Geste is geen vanzelfsprekendheid en wordt per klant - individueel - geëvalueert en beslist. Er is geen opeisbaarheid omtrent een Commerciële Geste. 


Artikel 5 - Prijzen 

5.1 De op de site vermelde verkoopprijzen zijn aangegeven in euro en inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. 

5.2 Indien er zich voor bestellingen onvoorziene uitvoeringsproblemen zouden stellen, zal CEE-MORE aan de klant mogelijke alternatieven voorstellen en heeft de klant het recht de bestelling kosteloos te annuleren, behalve wanneer er een nieuwe uitvoerdatum beschikbaar is waarop de opdracht/bestelling kan worden uitgevoerd zolang de uitvoerdatum binnen de afgesproken periode ligt. 

5.3 De klant is de prijs verschuldigd die CEE-MORE in haar bevestiging en/of online heeft meegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen na de totstandkoming van de overeenkomst door CEE-MORE worden gecorrigeerd. 

5.4 Tijdens de periode die CEE-MORE in een aanbod vermeldt, wijzigen de prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.


Artikel 6 - Productinformatie 

6.1 CEE-MORE beschrijft zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat CEE-MORE de klant verkoopt/aanbied. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om de klant een goede beoordeling te laten maken. Indien het voor de klant niet duidelijk is, dan ligt het aan de klant om CEE-MORE te contacteren en verdere informatie op te vragen. Dat kan via e-mail, per post en per telefoon of via een bezoek. 

6.2 CEE-MORE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden/fouten in de informatie die gegeven wordt bij de diensten. 

6.3 De foto's die bij de producten weergeven worden, zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten. Ze zijn niet contractueel en verplichten CEE-MORE op geen enkele manier. De foto's dienen uitsluitend ter suggestie. Daarnaast draagt CEE-MORE geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de technische informatie en de beschrijving van de producten van onze partners, leveranciers, vertegenwoordigers en uitvoerders. 


Artikel 7 - Beschikbaarheid 

7.1 CEE-MORE kan een bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare data. Hierbij wordt wel met de klant overlegt, zonder evenwel een exacte datum op te geven, gezien het karakter en het doel van de dienst, indien het om een Mstery Visit en/of een Mystery Scan gaat. 

7.3 Daarnaast is de aangegeven datum ter indicatie en houdt deze geen enkele contractuele verplichting in. CEE-MORE zal zich uiteraard schikken naar de klant en binnen een vooropgestelde periode de opdracht uitvoeren. 

7.4 Net zoals bij promotionele acties geldt steeds het principe "op is op". CEE-MORE is niet verantwoordelijk voor een onvoorziene vroegtijdige uitputting van de voorraad aan een bepaalde prijs. De dienst kan na de voorziene aantallen aan een bepaalde (promotionele) prijs, terug besteld worden aan de normale, gangbare prijs. 

7.5 De klant is vrij te beslissen hoever in de tijd hij de uitvoering van de bestelling plaatst. Hij kan dus bijvoorbeeld een Mystery Scan bestellen en betalen online op bijvoorbeeld op 20 januari 2020 en die dan laten uitvoeren in de periode van Juni tot September in 2021. 


Artikel 8 - Betalen 

8.1 De klant kan het verschuldigde bedrag betalen met: Paypal en dan via Paypal op eender welke manier Paypal opties aanbied zoals overschrijving, kredietkaart enzovoorts. Het online gebruik van Paypal helpt CEE-MORE de behandeling en bevestiging van zijn bestelling te bespoedingen. Beveiliging is van het grootste belang bij online bestellen, daarom gebruikt CEE-MORE alleen algemeen geaccepteerde beveiligingstechnologie. Van zodra CEE-MORE de betalingsbevestiging ontvangen heeft gaat CEE-MORE over tot de uitvoering van de bestelling. Bedrijven en vrije beroepen hebben de mogelijkheid een factuur aan te vragen bij een online bestelling. Deze wordt op eenvoudig verzoek opgestuurd of is beschikbaar wanneer de klant de diensten bij een vertegenwoordiger afrekend. 

8.2 De klant geeft bij het plaatsen van de bestelling aan hoe de betaling zal gebeuren. Het totaalbedrag van de bestelling, alsook de methode van betalen, worden aan de klant bevestigd in de e-mail die verzonden wordt na het plaatsen van de bestelling.

8.3 Om een veilige online betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie en zo over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft de klant geen speciale software nodig. De klant kan een veilige SSL-verbinding herkennen aan het "slotje" in de onderste statusbalk van de browser.  

8.4 Heeft CEE-MORE de betaling na 21 dagen niet ontvangen, dan wordt een eerste aanmaning zonder extra bijkomende kosten verstuurd. Wanneer de klant na de eerste aanmaning nog steeds niet heeft betaald binnen de gestelde termijn vermeld op de Eerste Aanmaning, dan zal CEE-MORE een bijkomende administratieve kost aanrekenen van 25€. Deze wordt aangerekend bij de Tweede Aanmaning. Wanneer de klant niet heeft betaald binnen de termijn vermeld op de Tweede Aanmaning dan zal een uiterlijke administratieve kost worden aan gerekend van € 75. Wanneer de klant opnieuw niet betaald binnen de gestelde termijn vermeld op de Derde Aanmaning dan wordt de openstaande factuur, bestelling en alle verwante onderwerpen die deel uitmaken van de opdracht en in geld verschuldigt zijn aan CEE-MORE, zal een incassobureau worden ingeschakeld. Alle kosten die het Incasso bureau aanrekend bovenop de openstaande schuld bij CEE-MORE vallen volledig ten laste van de klant. De afhandeling en de betaling van de openstaande schuld eens er een incasso bureau is ingeschakeld dienen te worden verrekend en betaald via het Incasso Bureau. Eventuele betalingen die ons bereiken na het inschakelen van een Incasso Bureau worden niet aanvaard als betaling van betrokken factuur. 

8.5 CEE-MORE heeft het volste recht beroep te doen op eender welk Incasso Bureau die ze verkiest. CEE-MORE zal ten allen tijde een beroep doen op een Incasso Bureau die op een respectvolle manier de klant benadert en de wettelijke normen handhaaft. 

8.6 Een bestelling plaatsen online of via een vertegenwoordiger van CEE-MORE is in alle gevallen altijd bindend en dient dus betaald te worden. Het niet betalen van een openstaande factuur, voor of na de uitvoering van de opdracht kan nooit aanschouwt worden als een annulatie of verbreking. 


Artikel 9 - Garantie 

9.1 CEE-MORE levert een dienst die hoofdzakelijk bestaat uit een evaluatie. Het resultaat van die evaluatie wordt afgeleverd in de vorm van een rapport. Afhankelijk van het soort evaluatie (Mystery Visit, Mystery Scan) zal het rapport bestaan uit resultaten die onze Mystery Visitor heeft vastgesteld tijdens het bezoek. Het resultaat is een weergave van een momentopname. Dit resultaat kan uit objectieve en subjectieve waarnemingen zijn opgesteld. De klant zal aan de hand van die weergave zelf beslissen wat hij achteraf aanvangt met die resultaten. Het is geenszins de bedoeling van CEE-MORE om de opdrachtgever advies te verschaffen, richtlijnen te geven of werken naar aanleiding van dat rapport te gaan uitvoeren. Het ligt aan de opdrachtgever om zelf te beslissen welke waarde hij geeft aan het rapport en wat hij er achteraf mee aanvangt. Advies die wordt verschaft aan de opdrachtgever blijft een advies en is geenszins bindend van karakter. Een advies is altijd een aanbeveling maar daarom geen garantie op succes. Er zijn altijd mogelijks andere factoren van invloed waarop CEE-MORE geen invloed heeft. 

9.2 CEE-MORE garandeert dat het bezoek in alle noodzakelijke discretie gebeurd en zich houd aan het vertrouwelijke karakter van de evaluatie. Daarbij zal nooit interne informatie worden meegedeeld of vrijgegeven aan derden of vreemden. Wij zullen ook nooit melding doen aan bepaalde instanties indien er zich bijzondere situaties voordoen tijdens de evaluatie, tenzij de situatie een ernstig gevaar inhoud voor de bevolking en het wettelijk verplicht is er melding van te doen aan de betreffende instanties. 

9.3 De Mystery Visitor bewijst de uitvoering van de opdracht/bestelling aan de hand van een foto van het gerecht die de uitvoerder heeft besteld én het kassaticket. Aan de hand van het kassaticket en de foto kan de opdrachtgever dan uitmaken wanneer de opdracht werd uitgevoerd. 

9.4 We verwachten dat de opdrachtgever/besteller respect heeft voor het karakter van Mystery Visitor en de uitvoerder dan ook alle noodzakelijke discretie garandeert ook nadat de opdracht is uitgevoerd. Dit teneinde het karakter van Mystery Visitor te kunnen bewaren zodat de uitvoerder in de toekomst zijn werk ook bij concurrenten en collega's kan blijven uitoefenen.  

9.5 Gezien de vorm van de dienst en de manier waarop een rapport vrij kan worden geinterpreteert zowel subjectief als objectief en een resultaat op verschillende manieren kan worden relativeert en geinterpreteert kan er geen sprake zijn van een terugbetaling wanneer de klant/opdrachtgever niet tevreden zou zijn van het resultaat. Het resultaat van het rapport is afhankelijk van de inhoud en is een weergave van een moment in de tijd die door een enkel individu werd vastgesteld. 


Artikel 10 - Overmacht 

10.1 Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die CEE-MORE niet kan worden toegerekend. Zowel direct als indirect (bijvoorbeeld een ongeval van een derde die de opdracht zou uitvoeren voor CEE-MORE). Dit in het geval van onder meer bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van CEE-MORE, transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard waardoor het vervoer van en naar CEE-MORE belemmerd wordt. Belemmeringen of omstandigheden waarbij de uitvoerder de opdracht niet meer kan uitvoeren. 

10.2 Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van CEE-MORE opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.


Artikel 11 - Intellectuele eigendom 

11.1 CEE-MORE's website, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen alle communicatie van CEE-MORE zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij CEE-MORE, hetzij bij de toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen. 

11.2 Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag de klant bijvoorbeeld tekeningen, foto's, namen, teksten, logo's, kleurcombinatie, etc... niet kopiëren of reproduceren zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CEE-MORE. 


Artikel 12 - Klachtenregeling en geschillen 

12.1 CEE-MORE hoopt natuurlijk dat de klanten 100% tevreden zijn. Als de klant toch suggesties of opmerkingen zou hebben over de diensten van CEE-MORE, kan de klant CEE-MORE contacteren via admin@cee-more.be. CEE-MORE doet er alles aan om de mail binnen een redelijke termijn te behandelen. Feedback wordt ten alle tijde ten zeerste geapprecieerd. 

12.2 Op alle overeenkomsten die CEE-MORE afsluit met de klanten, ongeacht de woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.